Χρήση των Creative Commons

Το νομικό πρόσωπο Creative Commons είναι αυτό που μου δίνει την άδεια να χρησιμοποιήσω ένα έργο;

Η άδεια δεν προέρχεται από εμάς. Το νομικό πρόσωπο Creative Commons απλώς κάνει προσιτές στο κοινό τις άδειες και τα εργαλεία, με τα οποία δημιουργοί και χορηγούντες τις άδειες αυτές μπορούν να προωθήσουν τα έργα τους με ποιό ευέλικτους όρους. Εφαρμόζοντας μία άδεια Creative Commons σε ένα έργο, ο δημιουργός ή ο χορηγών την άδεια έχει αποφασίσει να δείξει στο ευρύ κοινό, όπως σε κάποιον σαν κι εσάς ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έργο χωρίς να ζητήσετε άδεια υπό τον όρο βεβαίως ότι η χρήση αυτή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της άδειας.

Ορίζει το νομικό πρόσωπο Creative Commons τί είδους περιεχόμενο θα κυκλοφορήσει υπό τις άδειές του;

Το νομικό πρόσωπο Creative Commons σαν οργανισμός δεν ελέγχει πως χρησιμοποιούνται οι άδειες και δεν εξετάζει εάν κάποια άδεια Creative Commons εφαρμόστηκε σωστά σε κάποιο έργο. Το νομικό πρόσωπο Creative Commons ούτε προσυπογράφει ούτε πιστοποιεί τις χρήσεις των αδειών του.

Αντιθέτως το νομικό πρόσωπο Creative Commons παρέχει τις άδειες σαν ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να επιλεγεί (ή όχι) από την κοινωνία των δημιουργών. Το νομικό πρόσωπο Creative Commons δεν είναι αυτό που θα ορίσει εάν οι άδειες ταιριάζουν στην περίπτωσή σας ή για ένα συγκριμένο έργο.

Ποιοί είναι οι όροι μιας άδειας Creative Commons;

Οι βασικοί όροι των αδειών Creative Commons είναι οι εξής: Αναφορά στον αρχικό Δημιουργό, Απαγόρευση Εμπορικής Χρήσης, Απαγόρευση Δημιουργίας Παραγώγων και Παρόμοια Διανομή. Οι ορισμοί αυτοί επεξηγούνται ως ακολούθως:

Αναφορά = θα πρέπει να αναφέρετε το δημιουργό/χορηγών την άδεια με τον τρόπο που αυτός θέλει.

Απαγόρευση Εμπορικής Χρήσης = δεν έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε το έργο με κύριο σκοπό την εμπορική του εκμετάλλευση και την αποκομιδή περιουσιακού οφέλους.

Απαγόρευση Δημιουργίας Παραγώγων = μπορείτε να κάνετε μόνο πιστά αντίγραφα του έργου, δεν έχετε δικαίωμα να διασκευάσετε ή να τροποποιήσετε το έργο.

Παρόμοια Διανομή = έχετε το δικαίωμα να κάνετε παράγωγα έργα μόνο στην περίπτωση που τα διανείμετε με τους όρους της ίδιας ή παρόμοιας με αυτήν άδειας.

Για μια επισκόπηση των αδειών μας και σύνδεσμο στην περίληψη και στο νομικό μέρος πάτησε εδώ . Για τις βασικές λεπτομέρειες των αδειών sampling πάτησε εδώ.

Έτσι, Απαγόρευση Εμπορικής Χρήσης σημαίνει ότι δε μπορώ να εκμεταλλευτώ το έργο εμπορικά;

Όχι ακριβώς. Η Απαγόρευση Εμπορικής Χρήσης σημαίνει ότι δε σας εκχωρούνται τα περιουσιακά δικαιώματα μέσω των αδειών Creative Commons. Μπορείτε βεβαίως πάντοτε να απευθυνθείτε στο Χορηγών την Άδεια απευθείας και να ρωτήσετε εάν θα σας εκχωρήσει τα περιουσιακά δικαιώματα ξεχωριστά.

Τί σημαίνει το κουμπί «Some Rights Reserved»; Τί κάνει μία άδεια Creative Commons;

Η άδεια Creative Commons αποτελεί την ένδειξη ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έργο χωρίς να απαιτείται να βρείτε το δημιουργό ή το Χορηγών την άδεια ατομικά και να ζητήσετε άδεια – δεδομένου βεβαίως ότι χρησιμοποιείτε το Έργο σύμφωνα με τους όρους όπως αυτοί ορίζονται από την άδεια Creative Commons. Το περιληπτικό κομμάτι παρουσιάζει τους βασικούς όρους οι οποίοι διέπουν την εκ μέρους σας χρήση του έργου.

Τί συμβαίνει εάν κάνω διαφορετική χρήση του Έργου;

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα Έργο, που διέπεται από άδεια Creative Commons με τρόπο διαφορετικό από αυτόν, που επιτρέπουν οι όροι της άδειας Creative Commons, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το δημιουργό/χορηγών την άδεια, προκειμένου να ζητήσετε τη ρητή συγκατάθεσή του. Εάν χρησιμοποιείτε ένα Έργο που διέπεται από άδεια Creative Commons με τρόπο αντίθετο από αυτόν που υποδηλώνουν οι όροι της άδειας Creative Commons, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε το έργο αυτό, παύει να ισχύει και μπορεί να παραπεμφθείτε, ύστερα από έγκληση του δημιουργού/χορηγούντος την άδεια ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων για παραβίαση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.

Κατά συνέπεια δεν είμαι υποχρεωμένος να πληρώσω προκειμένου να χρησιμοποιήσω έργα με άδειες Creative Commons εάν τηρήσω τους όρους της;

Ως γενικό κανόνα μπορούμε να πούμε ναι. Οι άδειες Creative Commons διανέμονται ως άδειες χωρίς υποχρέωση καταβολής χρημάτων. Στην περίπτωση που έχουμε έργα με άδειες Creative Commons που εκχωρούνται (διανέμονται) μόνο με τον όρο της Απαγόρευσης Εμπορικής Χρήσης, ο δημιουργός ή ο χορηγών την άδεια διατηρεί το δικαίωμα να αποκομίζει περιουσιακό όφελος υπό δεσμευτικές άδειες για εμπορικούς σκοπούς όπως αυτές που προορίζονται για δημόσιες εκτελέσεις. Κατά συνέπεια, πιθανότατα να εξακολουθείτε να είστε υποχρεωμένος να πληρώσετε έναν Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης για τέτοιου είδους χρήσεις επί έργων που διέπονται από άδειες Creative Commons. Παρόλα αυτά αυτές οι χρηματικές καταβολές θεωρούνται πλάγιες και δεν αποτελούν καταβολές στο χορηγών την άδεια.

Πώς χρησιμοποιώ ένα έργο που διέπεται από άδεια Creative Commons;

Εάν κάποτε συναντήσετε ένα έργο, που λέει ότι διανέμεται με άδεια Creative Commons είστε εξουσιοδοτημένος να το χρησιμοποιήσετε σύμφωνα με τους όρους της συγκεκριμένης άδειας. Θα πρέπει να είστε πεπεισμένος ότι το περιεχόμενο της άδειας καλύπτει τις χρήσεις για τις οποίες το προορίζετε. Καθώς υπάρχουν διαφορετικού τύπου άδειες Creative Commons, θα πρέπει να διαβάσετε πολύ προσεκτικά τη συγκεκριμένη άδεια που αφορά τα έργα τα οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε έτσι ώστε να είστε σίγουρος ότι η χρήση που θέλετε να κάνετε στο έργο ανταποκρίνεται στους όρους της. Όλες οι άδειες Creative Commons προβλέπουν τον όρο της αναφοράς του ονόματος του δημιουργού / χορηγούντος και/ή κάθε τρίτου που ορίζει ο δημιουργός. Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε σωστά ένα έργο με άδεια Creative Commons πρέπει η αναφορά στο όνομα του δημιουργού, χορηγούντος την άδεια ή οποιουδήποτε τρίτου ορίζει ο δημιουργός να είναι όπως ορίζει ο δημιουργός. Περαιτέρω επεξήγηση υπάρχει παρακάτω. Προκειμένου να κατανοήσετε τους βασικούς όρους της άδειας, ελέγξτε το Εισαγωγικό/Περιληπτικό Μέρος (Common Deed) της άδειας και/ή συμβουλεφτείτε τη παρούσα σελίδα η οποί περιέχει υπερσυνδέσεις στα Εισαγωγικά/Περιληπτικά Μέρη (Common Deed) και βασικές επεξηγήσεις για όλες τις άδειές μας.

Πότε έχουμε νόμιμη δημοσίευση που σέβεται την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα;

Το δικαίωμα στην προσωπικότητα επιτρέπει στα άτομα να ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η φωνή τους, η μορφή τους και κάθε τι όμοιο για εμπορικούς σκοπούς. Το δικαίωμα αυτό αφορά κάθε έργο που περιέχει το ανθρώπινο στοιχείο, όπως φωτογραφίες, έργα ήχου ή έργα εικόνας, ή ήχου και εικόνας, όπως συνεντεύξεις, θεατρικά έργα, μουσικά έργα και άλλο οπτικό ή ακουστικό υλικό. Όταν μεταδίδετε τέτοιο περιεχόμενο που περιέχει τη φωνή ή την εικόνα οποιουδήποτε άλλου εκτός από τον εαυτό σας, πιθανόν να χρειαστείτε τη ρητή συγκατάθεση των ατόμων αυτών, εφόσον χρησιμοποιείτε τη φωνή ή την εικόνα για εμπορικούς σκοπούς. Αυτή είναι μία ξεκάθαρη υποχρέωση διαφορετική από την εκχώρηση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, από την οποία αντλείτε δικαιώματα μόνο από το δημιουργό ( ή φωτογράφο) και όχι από τα πρόσωπα και τις φωνές των έργων σας. Με τις άδειες Creative Commons δεν αποποιούνται των δικαιωμάτων τους στην προσωπικότητα και στα προσωπικά τους δεδομένα τα αντικείμενα των έργων.

Ο Νομικός Οδηγός για το Podcasting περιέχει περαιτέρω συζήτηση γενικού ενδιαφέροντος για το δικαίωμα στην προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα.

Τελικά η χρήση έργων με άδεια Creative Commons μου παρέχει όλες τις εξουσίες που χρειάζομαι;

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι όλες οι άδειες Creative Commons περιέχουν περιορισμό εγγυήσεων, επομένως δεν υπάρχει εξασφάλιση ότι ο χορηγών την άδεια έχει όλες τις απαραίτητες εξουσίες και δικαιώματα προκειμένου να είναι σε θέση να επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση του έργου που διανέμει. Αυτός ο περιορισμός σημαίνει ότι ο χορηγών την άδεια δεν εγγυάται τίποτα για το έργο συμπεριλαμβανομένου και του αν είναι φορέας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή και του αν έχουν εγκριθεί όλες οι χρήσεις περιεχομένου τρίτων το οποίο περιέχει το έργο του ή στο οποίο βασίζεται αυτό.

Αυτό είναι τυπικό στοιχείο των κατά το κοινώς λεγόμενο αδειών ανοιχτού κώδικα με τις οποίες διάφορα έργα προσφέρονται ευρέως και χωρίς χρέωση στο κοινό για επαναχρησιμοποίηση. Η αρχική έκδοση 1.0 των αδειών Creative Commons περιείχε κάποιες εγγυήσεις, αλλά τελικά καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως όπως και στις άδειες ανοιχτού περιεχομένου, έτσι και εδώ, οι όποιες εγγυήσεις και καλύψεις για αποζημίωση ορίζονται καλύτερα με ξεχωριστή ιδιωτική συμφωνία, έτσι ώστε ο κάθε χορηγών την άδεια και κάθε αποκτών αυτή να μπορεί να ορίζει ο ίδιος την αντιστοιχία ρίσκου και κέρδους για την κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Μια επιλογή θα ήταν η κατάρτιση ιδιωτικών συμφωνητικών, προκειμένου κάποιος να αποσπάσει εγγυήσεις και καλύψεις για πιθανές αποζημιώσεις από το χορηγών την άδεια αν και σε αυτήν την περίπτωση ο χορηγών την άδεια πιθανόν να επιβάλλει κάποιο χρηματικό αντίτιμο.

Ως αποτέλεσμα αυτής της αποποίησης των εγγυήσεων, πριν χρησιμοποιήσετε έργο με άδεια Creative Commons θα πρέπει να είστε πεπεισμένος ότι το άτομο αυτό είναι φορέας όλων των εξουσιών που απαιτούνται προκειμένου να διαθέσει το έργο με άδεια Creative Commons. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση που έχετε κάνει λάθος μπορεί να κατηγορηθείτε για παραβίαση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, η οποία παραβίαση θα συνίσταται στην εκ μέρους σας χρήση του συγκεκριμένου έργου.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ποια δικαιώματα πρέπει να αποσαφηνιστούν και πότε το περιουσιακό δικαίωμα υπόκειται σε νόμιμους περιορισμούς. Θα μπορούσε ο χορηγών την άδεια να βασίζεται σε ένα νόμιμο περιορισμό του περιουσιακού δικαιώματος αλλά αναλόγως των συνθηκών της συγκεκριμένης περίπτωσης αυτός ο υπερασπιστικός ισχυρισμός μπορεί να μην είναι αρκετός για να προστατεύσει είτε το χορηγών την άδεια είτε εσάς. Θα πρέπει να ενημερωθείτε για τις διάφορες εξουσίες που συμπεριλαμβάνονται σε ένα έργο, που διέπεται από το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς τέτοια πρωτότυπα έργα οποιασδήποτε μορφής, απόρροια του ανθρώπινου πνεύματος που περιέχουν κάποια πρωτοτυπία εμπεριέχουν πολλές φορές διάφορα στοιχεία όπως π.χ. υποκείμενες ιστορίες και χαρακτήρες, ηχογραφημένες μουσικές συνθέσεις με στίχους ή χωρίς, στίχους. Εάν το έργο περιέχει περιεχόμενο τρίτου μέρους επιδεκτικό αναγνώρισης, συνιστάται να εξακριβώσετε από μόνος σας εάν έχει εξουσιοδοτηθεί για νέα χρήση με άδεια Creative Commons. Εάν το έργο περιέχει εικόνες, ήχους ή ομοιώματα ανθρώπων ενημερώσου για το δικαίωμα στην προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα.

Συνεπεία αυτού θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε την ενημερωμένη σωστή σας κρίση και πιθανόν να χρειάζεστε και νομική συμβουλή.

Πώς κάνω σωστά αναφορά σε ένα έργο με άδεια Creative Commons;

Εάν χρησιμοποιείτε ένα έργο το οποίο διέπεται από μία από τις βασικές άδειες Creative Commons (Attribution, Attribution-ShareAlike, Attribution-NonCommercial-ShareAlike, Attribution-NonCommerical, Attribution-NoDerivatives, Attribution-NonCommercial-NoDerivatives (αυτή είναι ίδια με την Άδεια Ανταλλαγής Μουσικής) ή υπό την άδειά μας για τα αναπτυσσόμενα έθνη, τότε ο σωστός τρόπος για να αποδίδετε τη χρήση ενός έργου σε κάποιον όταν κάνετε αυτούσια χρήση είναι : (1) να αφήνετε άθικτες οποιεσδήποτε υπομνήσεις περί δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν το έργο αυτό, (2) να αναφέρεις το δημιουργό, το χορηγών την άδεια και/ή τρίτα μέρη (περιοδικό ή wiki) κατά τον τρόπο που αυτοί ορίζουν, (3) τον τίτλο του έργου και (4) το Κανονιστικό Αναγνωριστικό Πόρου (Uniform Resource Identifier) του έργου εφόσον διευκρινίζεται από το δημιουργό ή το χορηγών την άδεια.

Επιπλέον είστε υποχρεωμένος να δώσετε και το Κανονιστικό Εντοπισμού Πόρου (Uniform Resource Locator) για την άδεια Creative Commons που εφαρμόζεται στο έργο μαζί με κάθε αντίγραφο που κάνετε προσιτό στο κοινό.

Εάν κάνετε ένα παράγωγο έργο από ένα έργο που διέπεται από μία από τις βασικές μας άδειες ή από την άδειά μας για τα Αναπτυσσόμενα Έθνη, πέρα των ανωτέρω, θα πρέπει να διευκρινίσετε ότι το έργο σας είναι ένα παράγωγο έργο π.χ «Το έργο αυτό πρόκειται για μία Φινλανδική μετάφραση του έργου τάδε και του δημιουργού τάδε» ή «σενάριο βασισμένο στο έργο τάδε του συγγραφέα τάδε».

Εάν επαναχρησιμοποιείτε δείγματα (sampling) από ένα έργο υπό τις άδειες Sampling θα πρέπει στα παράγωγα έργα που δημιουργείτε χρησιμοποιώντας αυτά τα δείγματα, να περιλάβετε την ακόλουθη φράση: «Διασκευή από το έργο τάδε του δημιουργού τάδε» ή «συμπεριλήφθηκε ένα τμήμα από το έργο τάδε του δημιουργού τάδε στο κολάζ αυτό».

Τι είναι παράγωγο έργο;

Παράγωγο είναι ένα έργο που βασίζεται σε ένα άλλο αλλά δεν είναι ένα ακριβές αντίγραφο αυτού. Το τι ακριβώς σημαίνει αυτό έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών άρθρων σε νομικά περιοδικά και μεγάλης αντιπαράθεσης. Σε γενικές γραμμές μία μετάφραση από μία γλώσσα σε μία άλλη ή η κινηματογραφική μεταφορά ενός βιβλίου αποτελούν παραδείγματα παράγωγων έργων. Υπό τις βασικές άδειες Creative Commons ο συγχρονισμός μουσικής με κινούμενες εικόνες θεωρείται παράγωγο έργο.

Παρόλα αυτά είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι οι άδειες Creative Commons επιτρέπουν στο χρήστη να ασκήσει τα δικαιώματά του σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσο ακόμα και στην άδεια Απαγόρευσης Παράγωγων Έργων (NoDerivatives licenses). Αυτό σημαίνει ότι υπό την άδεια Attribution-NonCommercial-NoDerivatives για παράδειγμα, μπορείτε να αντιγράψετε το έργο από ψηφιακό αρχείο σε έντυπο σύμφωνα με τους όρους αυτής.

Εάν χρησιμοποιήσω ένα έργο με άδεια Creative Commons μαζί με άλλα έργα, θα πρέπει να διανέμω και αυτά με άδειες Creative Commons;

Με εξαίρεση αυτές τις άδειες που περιέχουν τον όρο της Παρόμοιας Διανομής Share Alike, οι άδειες Creative Commons δε απαιτούν και όλα τα υπόλοιπα έργα να διανέμονται με άδεια Creative Commons. Σχεδιάσαμε τις άδειες Creative Commons ειδικά έτσι, ώστε να μη μετατρέπουν όλα τα υπόλοιπα έργα με τα οποία σχετίζονται σε έργα Creative Commons. Εάν συσχετίσεις ένα οποιοδήποτε έργο με ένα έργο Creative Commons υπό τον όρο της Παρόμοιας Διανομής (Share Alike), τότε και μόνο τότε το έργο που θα προκύψει θα πρέπει να διανέμεται με τον ίδιο τρόπο όπως το αρχικό λόγω ακριβώς του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η άδεια Παρόμοιας Διανομής (Share Alike).

Εάν συμπεριλάβετε ένα έργο Creative Commons σε ένα συλλογικό έργο (π.χ. μία συλλογή αυτούσιων έργων και όχι διασκευών) τότε το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνεχίσετε να εφαρμόζετε την άδεια Creative Commons στο έργο αυτό (ακόμα και αν το έργο διανεμήθηκε με την άδεια Creative Commons υπό τον όρο της Παρόμοιας Διανομής (Share Alike). Δεν απαιτείται να την εφαρμόσετε σε ολόκληρο τη συλλογή.

Μπορώ να συνδυάσω δύο έργα με διαφορετικές άδειες Creative Commons; Μπορώ να συνδυάσω ένα έργο Creative Commons με ένα μη Creative Commons έργο;

Γενικά ναι. Μπορείτε να συνδυάσετε δύο έργα με διαφορετικές άδειες Creative Commons ή ένα έργο Creative Commons με ένα μη Creative Commons έργο. Ο μεγάλος περιορισμός υπάρχει στις άδειες Creative Commons που έχουν τον όρο της Παρόμοιας Διανομής (Attribution-ShareAlike, Attribution-NonCommercial-ShareAlike). Αυτές οι άδειες απαιτούν τα παράγωγα έργα (δηλ. το αποτέλεσμα δύο συνδυασμένων έργων) να διανέμονται με τους όρους των αδειών αυτών. Έτσι δε μπορείτε π.χ. να συνδυάσετε μία άδεια Attribution-Share Alike με μία Attribution-NonCommercial-ShareAlike. Εάν συνδυάζετε έργα με άδεια υπό τον όρο της Παρόμοιας Διανομής, θα πρέπει να σιγουρευτείτε, ότι θα μπορείτε και θα σας ευχαριστεί αυτό, να διανέμετε το έργο, που θα προκύπτει, υπό τους ίδιους όρους, όπως το αρχικό.

Εάν χρησιμοποίησα τμήμα ενός έργου υπό άδεια Creative Commons κατά τη σύνθεση του δικού μου, με ποια άδεια Creative Commons μπορώ να διαθέσω εκ νέου το έργο μου;

Το παρακάτω διάγραμμα μπορεί να σας βοηθήσει κάπως στο να βρείτε ποια άδεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αναδιανείμετε ένα έργο. Μερικές από τις άδειες μας απλά δεν είναι συμβατές μεταξύ τους, για πρακτικούς λόγους.

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει με μαυρισμένα κελιά ποιες άδειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς περιπλοκές για την αναδιανομή έργων που χορηγούνται με την άδεια που σημειώνεται στην αρχή κάθε γραμμής. Για να δείτε ποια άδεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα έργο που ενσωματώνει άλλα έργα υπό περισσότερες άδειες, παρατηρήστε ποιες στήλες είναι συμπληρωμένες σε όλες τις αντίστοιχες γραμμές. Έτσι, για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε έργο για το οποίο έχει χορηγηθεί άδεια υπό τους όρους συγκεκριμένης Αναφοράς και Μη Εμπορικής Χρήσης (Attribution-NonCommercial), μπορεί να είναι δυνατή η αναδιανομή τους είτε υπό μία άλλη άδεια Attribution-NonCommercial αντίστοιχη με την προηγούμενη, είτε υπό άδεια με τον επιπλέον όρο Παρόμοιας Διανομής (Attribution-NonCommercial-ShareAlike), ή τον όρο Όχι Παράγωγα Έργα (Attribution-NonCommercial-NoDerivs) ή τον όρο Επιτρεπόμενης Ευρείας Δειγματοληψίας (SamplingPlus).

ccmap

Το παραπάνω διάγραμμα δείχνει παραστατικά ποιες άδειες είναι πρακτικά ασύμβατες μεταξύ τους. Δεν υποκαθιστά τις συμβουλές που θα λαμβάνατε από ένα νομικό, ούτε πρέπει να δίνεται βάση σε αυτό ή να παρουσιάζεται ως νομική συμβουλή. Όπως εξηγήθηκε προηγουμένως το Creative Commons δεν μπορεί να σας παράσχει νομικές συμβουλές. Είναι απαραίτητο να αξιολογήσετε ανεξάρτητα ποια άδεια Creative Commons αρμόζει στις ανάγκες σας και στις υποχρεώσεις σας έναντι όσων σας έχουν χορηγήσει άδεια χρήσης για τμήματα του πρωτογενούς υλικού σας.