ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Πολιτισμού για τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης (ΟΣΔ)

Στο πλαίσιο της συζήτησης για μεταρρύθμιση του Ν. 2121/1993 σε σχέση με τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ξεκίνησε Δημόσια Διαβούλευση στο Διαδίκτυο στην διεύθυνση http://www.opengov.gr/yppol/?p=251 Η Δημόσια Διαβούλευση αφορά τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης. H ΕΕΛΛΑΚ ( Εταιρεία Ελευθερου Λογισμικού/Ανοιχτού Κώδικα) και κατ’επέκτασιν τα Creative Commons Eλλάδας, χαιρετίζουν την πρωτοβουλία του ΥΠΠΟΤ και συμμετέχουν στη συζήτηση.

Καθώς οι νέες τεχνολογίες και το Διαδίκτυο αλλάζουν με ταχείς ρυθμούς είναι αδιαμφισβήτητη η αλλαγή που χρειάζεται να γίνει στο θεσμικό πλαίσιο που θα οδηγήσει και στο ανοιγμα της αγοράς που διαχειρίζεται την πνευματική ιδιοκτησία. Η διαχείριση της Πνευματικής Ιδιοκτησίας απο τους Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης αφορά τους δημιουργούς αλλά και την αγορά και την οικονομική ζωή της χώρας. Τα προβλήματα του χώρου είναι πολλά και ποικίλλουν ανάλογα την οπτική γωνία καθώς οι εμπλεκόμενοι είναι πολλοί. Πέρα από τους δημιουργούς και τους καλλιτέχνες το ζήτημα αφορά από την πλειονοψηφία των επιχειρήσεων αλλά και πολίτες που ανακαλύπτουν και μοιράζονται μουσική με τους φίλους τους μέσα από το διαδίκτυο.

Το ΥΠΠΟΤ αποφάσισε να θέσει σε Δημόσια Διαβούλευση όχι ένα έτοιμο σχέδιο νόμου αλλά τα θέματα τα οποία κρίνει ότι χρειάζονται νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα σε όλους να υποβάλουν τις απόψεις τους και συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυση των σχετικών ζητημάτων. Παράλληλα, με τη Δημόσια Διαβούλευση θα ξεκινήσει η διαδικασία σύνταξης σχεδίου νόμου, η οποία θα λάβει υπόψη της τα αποτελέσματα της διαβούλευσης.
Στην παραπάνω ιστοσελίδα μπορεί να βρει κανείς συνημμένα κείμενα με τα προβλήματα του χώρου αυτού, τους βασικούς στόχους της επικείμενης νομοθετικής ρύθμισης και ορισμένες γενικές αρχές οι οποίες θα πρέπει να διέπουν όλες τις τυχόν λύσεις που θα προταθούν και εν τέλει τη νομοθετική ρύθμιση.
Το κάλεσμα γίνεται προς την κοινότητα των δημιουργών, καλλιτεχνών, πολιτιστικών βιομηχανιών και των φορέων που τους εκπροσωπούν ή διαχειρίζονται δικαιώματά τους και αφετέρου όλες τις ενώσεις χρηστών, τις επιχειρήσεις που κάνουν δημόσια χρήση έργων πνευματικής ιδιοκτησίας αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο. Η υποβολή προτάσεων και παρατηρήσεων στα ερωτήματα που θέτει η Διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Όπως αναφέραμε και πριν η ΕΕΛΛΑΚ χαιρετίζει αυτή τη πρωτοβουλία καθώς οι άδειες Creative Commons, η ανάπτυξη και υποστήριξη των οποίων αποτελεί έναν από τους ρόλους της ΕΕΛΛΑΚ, αποτελούν σημαντικό μέσο για δεκάδες χιλιάδες καλλιτέχνες σε όλον τον κόσμο για να επικοινωνούν το έργο τους στο κοινό και επιτρέπουν την δημιουργία εσόδων για τους καλλιτέχνες με πολλούς τρόπους. Ανησυχίες προκύπτουν στα Creative Commons Ελλάδας ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο περιέχει αρκετές ασάφειες και τεκμήρια που καθιστούν τη χρήση των αδειών Creative Commons τόσο από δημιουργούς και ερμηνευτές όσο και από χρήστες αδικαιολόγητα δυσχερή. Η ενθάρρυνση όλων των επιχειρηματικών μοντέλων επί ίσοις όροις σε σχέση με έργα προστατευόμενα από το Ν. 2121/1993, η προστασία του δημιουργού και του ερμηνευτή και η υποστήριξη της αυτονομίας του, αποτελεί πάγια θέση της ΕΕΛΛΑΚ και οι απαντήσεις μας στη διαβούλευση του ΥΠΠΟΤ κινούνται σε αυτή τη λογική. Επιπλέον, στη λογική της υποστήριξης της διαφάνειας στον τρόπο λειτουργίας όχι μόνο της δημόσιας διοίκησης αλλά και οργανισμών που εποπτεύονται από αυτήν αποτελεί πάγια θέση μας η δημοσιοποίηση του συνόλου των οικονομικών δεδομένων, τιμολογίων, και συμβατικών όρων των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης τόσο σε σχέση με τους χρήστες όσο και με τους δημιουργούς και εκτελεστές, με μηχανικά επεξεργάσιμο τρόπο, σε σταθερό σημείο απόθεσης και χωρίς περιορισμούς στην πρόσβαση νομικούς ή άλλους.

Η ΕΕΛΛΑΚ και τα Creative Commons Ελλάδα σκοπεύουν να επανέλθουν με πιο λεπτομερή σχόλια τις επόμενες μέρες και να συμμετέχουν ενεργά στην Δημόσια Διαβούλευση που ελπίζουμε ότι τελικά θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και θα είναι ο προάγγελος μιας μεταρρύθμισης που θα συνάδει με τις τεχνολογικές και κοινωνικές αλλαγές που ζούμε αλλά και θα εξασφαλίζει την διαφάνεια.